Landgebruik geclassificeerd als groen in de buurten van Wageningen

In deze post wordt gevisualiseerd en omschreven hoeveel groen er aanwezig is in de buurten van Wageningen. Dit is de tweede post in een reeks van vier met als doel om demografische en sociale uitspraken over Wageningen te kunnen doen.

Onder het eerste kopje van de post wordt omschreven wat de waarde van groen in de leefomgeving voor de mens is. Daarna wordt in het tweede gedeelte uitgelegd op welke manier en met welke data het groen in Wageningen op de kaart is gezet. Hierbij behoort ook de classificatie van typen landgebruik. Daaropvolgend wordt in figuur 1 het resultaat van groene type landgebruik in Wageningen gevisualiseerd. Als laatste volgt een uiteindelijke groenheidscore van de buurten in Wageningen. Het resultaat daarvan wordt getoond in figuur 2.

De geografische visualisaties zijn gemaakt in QGIS en de berekeningen met sql scripts in postgres.

De waarde van een groene leefomgeving

Een groene omgeving is gezond voor de mens. Dit is in mijn beleving een feit. In mijn bachelor in Ruimtelijke Ordening en Planologie heb ik geleerd dat groen in de leefomgeving voor een betere leefbeleving kan zorgen voor bewoners. Planologen proberen in ruimtelijke planprojecten groen mee te nemen in het plan. Dit is grond wat aanleg en onderhoudskosten benodigd en economisch geen winst oplevert. Ondanks dat het geen winst oplevert kan groen in de leefomgeving wel voor positieve financiële omgevingseffecten zorgen. Zo kunnen huizen in een betreffend planproject een hogere waarde aannemen vanwege de mate van aanwezig groen in de leefomgeving. Dit houd indirect in dat mensen liever groen in de ruimtelijke leefomgeving hebben.

In de reeks van posts waarmee ik sociale en demografische uitspraken over Wageningen wil doen wordt de factor leefbeleving en een groene ruimtelijke omgeving meegenomen.

Classificatie terrein top 10 nl

De data achterliggend aan de visualisaties in deze blog is de top10nl van November 2015. Er is naar eigen beoordeling een selectie gemaakt op de terreinvlakken om de groene ruimtelijke omgeving in kaart te brengen. Van de types landgebruik staan alle 19 mogelijkheden in onderstaande tabel. In de linkerkolom van deze tabel staat ´Groen´ wanneer ik deze geclassificeerd heb als een groen type land gebruik.

Tabel 1: Terrein geclassificeerd als groen

Visualisatie geclassificeert landgebruik

Na het visueel analyseren van onderstaande figuur valt op dat er in Wageningen veel ‘gras’ en ‘akkerland’ aanwezig is. Alleen In het oosten van Wageningen zijn andere types groen te zien. Hier zijn voornamelijk verschillende type bos aanwezig. Daarnaast valt uit de kaart af te lezen dat de categorie ‘bos: loofbos’ als enige type bos aanwezig is  aangrenzend aan ‘akkerland’ en ‘gras’. Ook het stedelijk gebied valt duidelijk af te lezen uit de kaart. In het centrum van de kaart zijn namelijk meerdere kleinere wegen aanwezig en is er relatief gezien een stuk minder groen aanwezig dan in de rest van Wageningen.

Figuur 1

Groenheidscore buurten in Wageningen

De resulterende groenheidscore van de buurten in Wageningen wordt in onderstaande afbeelding en tabel gevisualiseerd. Dit percentage is berekend door middel van een simpele berekening met de oppervlakte van de stukken groen in een buurt in verhouding met de oppervlakte van een buurt.

Figuur 2

Tabel 2: Groenheidscore buurten Wageningen

Uitspraken over Wageningen aan de hand van de ruimtelijke omgeving en demografische kenmerken.

Uitspraken over Wageningen aan de hand van de ruimtelijke omgeving en demografische kenmerken.

Door demografische kenmerken van de buurten van Wageningen te relateren met mijn eerder uitgevoerde onderzoeken naar voorzieningenopenbaar groen en de sociale leefomgeving van buurten in Wageningen zijn de volgende uitspraken mogelijk. Deze gelden voor de buurten in Wageningen:

‘Hoge inwoneraantallen van buurten gaan gepaard met hoge aantallen en een goede diversiteit van voorzieningen.’

‘Eenpersoonshuishoudens concentreren zich in buurten waar een goede sociale leefomgeving aanwezig is.’

‘In buurten waar weinig huishoudens met kinderen aanwezig zijn blijken ook weinig ouderen (65 jaar en ouder) aanwezig te zijn’

‘Buurten waar relatief een hoge concentratie (+30%) ouderen aanwezig is (65 jaar en ouder) scoren laag op aantallen en de diversiteit van voorzieningen. ‘

‘In de buurt met het hoogste percentage huishoudens met kinderen is een goede sociale leefomgeving aanwezig (buurt: Uitbreidingsplan-Noordwest).’

Dit zijn uitspraken die allen logisch te verklaren zijn. Toch zijn het gedachtegangen welke naar mijn inschatting niet vaak gerealiseerd worden. De redenen achter bovenstaande bevindingen zijn meestal niet gepland. Patronen van vestigingskeuze en leefwijze vormen zich vanuit een natuurlijk proces. Bij het aanpassen van een leefomgeving verstoort men dit natuurlijke proces. Wanneer dit gebeurd dient naar mijn mening een onderzoek uitgevoerd te worden waarin inzichten naar boven komen zoals ik in mijn reeks van 4 posts heb laten zien.

Achtergrond

Een volledig overzicht van de gegevens welke ik gebruikt heb om de kaarten te maken en waar ik bovenstaande uitspraken zijn gevisualiseerd in de volgende tabel:

De brondata van de demografische cijfers is de CBS buurtkaart van 2014.

De demografische gegevens welke gebruikt zijn om tot bovenstaande uitspraken te komen heb ik gevisualiseerd in geografische kaarten: